خرید فایل*بررسی نقد و انتقاد درحوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران*

بررسی نقد و انتقاد درحوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایرانبررسی نقد و انتقاد درحوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران|30017383|hj|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی نقد و انتقاد درحوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران آماده دریافت می باشد.

بررسی نقد و انتقاد درحوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایرانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 206

فصل اولکلیاتمقدمه :گفتمان نقد و انتقاد زبان و بيان نظارت اجتماعي بر رفتارهاي سياسي اجتماعي يك جامعه است و به عبارت ديگر نقد و انتقاد موتور حركتي هر جامعه از ساختارهاي سنتي به صنعتي است.اما مسئله كه ذهن انسان را مشغول مي كند چراي بد ، عملكردن نقد و انتقاد در جامعه ايران است و مشكلاتي كه از اين عملكردهاي نابجا ، گريبان گير جامعه ايران شده است.براي پي بردن به اين مسئله مهم اولين فرضيه كه به ذهن آدمي مي رسد اين است كه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سياسي اجتماعي ايران نابجا استفاده مي شود براي اينكه فرضيه قبول يا رد شود بعد از طرح مسئله ، تحديد موضوع شد و پس از تعريف مفاهيم و اصطلاحات ، سراغ مباني نظري مي رويم.در فصل مباني نظري ابتدا نقد و انتقاد را از قالبهاي كليشه خارج كرديم و بر مبناي ضماير فاعلي ادبيات فارسي تعريف كرديم و سپس روابط سياسي اجتماعي بر مبناي ضماير فاعلي ادبيات فارسي بر اساس اصل راهها و اهداف مرتني تبيين ارزشي شد.و علاوه بر اين نقد و انتقاد در قالب مفاهيم اجتماعي و تضاد اجتماعي نيز تجزيه و تحليل قرار گرفته است.در فصل چهارم تلاش شده انتقاد بعنوان يك عمل سازنده درون گروهي از نظر وايزنگر مورد بررسي قرار گيرد و در فصل پنجم تلاش شده است نقد به عنوان اصل رقابت معرفي شود كه اگر اين در بين گروه هاي سياسي اجتماعي تحقق پيدا كند.يعني از نقد بعنوان اصل رقابت استفاده شود تحول عظيمي در جوامع رخ خواهد داد و در فصل ششم تلاش شده است فرضيه تحقيق بر اساس تفكر ، گفتمان و سلطه انتخاباتي چند روزنامه در فضا ، زمان و مكان خاص مورد ارزيابي قرار گيرد.گفتن اين نكات ضروريست پيشنهادات ، منابع و ماخذ ، فهرست منابع و چكيده انگليسي در فصل هفتم آمده است.در پايان بايد متذكر شد با توجه به حساسيت و سياسي بودن موضوع پايان نامه روي مصداقها مانوري صورت نگرفته اما همانطوري كه در متن مشاهده خواهيم كرد تلاش شده مفاهيم بكار رفته گوياي وضعيت امروزي جامعه ايران باشد.

بیان مسئلههرچند نقدوانتقاد در جامعه ایران تاریخ دیرینه دارد . ودر حوزه های مختلف علوم بویژه درادبیات، هنر، اقتصاد، سیاست، سینماو تلویزیون ، مذهب، فلسفه و... مورد استفاده قرار گرفته اما نقدو انتقاددرحوزه گفتمان سیاسی واجتماعی ایران در گذشته و حال ازویژگی خاص برخوردار بوده به طوری که این پدیده نقدوانتقادبه حدی عمومیت پیداکرده افراد جامعه در فضاهای مختلف جامعه از جمله درحاکمیت،دانشگاه،مکانهای مذهبی، نشریات ،تلویزیون ...حتی درمحافل عمومی عملا علیه همدیگر استفاده می کنند مسئله اینجاست اگر افراد جامعه با هر مسئولیتی ومقامی تبحروتخصص درنقد و انتقاد نداشته باشند چنین روش نقدوانتقاد هیچ دردی را ازجامعه حل نخواهدکرد بلکه مشکلات جامعه رانیز اضافه خواهند کرد. باید بپذیریم نمی توان با دیدگاه آرمانگرایی نقدو انتقاد عقلانی کرد. مگر می شود در آسمانها سیرودر زمین امر ونهی کرد . در جهان متمدن امروزی کشورهایی می توانند بین نهادهای اجتماعی خود ارتباط برقرارکنند که برنامه ریزی و سازماندهی عقلانی برای استفاده از نقد و انتقاد داشته باشند . گذشت آن زمانهایی که تصور شود انسانهایی هستند خارج از تخصص و توانایی خود صرفا قدرت یکی ازنهادهای اجتماعی رادردست دارندمی تواند بدون اینکه مورد نقدوانتقاد قرار گیرند دیگران را مورد مواخذه قرار دهند . چنین فرهنگ عام و گسترده ای که بر پایه سنتهای جامعه استوار بوده کاربردخودرادرجهان امروزی از دست داده است.چنین فرهنگ عام وگسترده کاربردش عامل بازدارنده است وکورکننده استعداد دیگران همچنین فراری دهنده نخبگان جامعه و... امروزه آنچه مهم است به نقد و انتقاد با دید بادیدتخصصی توجه کردن است.نقدوانتقاد بایددرچارچوب اخلاق عقلانیت باشدنه تلفیقی ازقدرت وهوس بازی انسانهایی که خود را عقل کل می دانند غافل از اینکه از عقلانیت تجربی هیچ بهره ای نبرده اند. امروزه درحوزه گفتمان سیاسی اجتماعی یک جامعه نقدوانتقادی مورد پذیرش است که دارای ارزش اخلاقی باشدکه بتواند مشکلی را درجامعه حل کند و یا به عبارتی باری را ازدوش جامعه بر دارد. و مهم آن است منتقدین چه خدمتی درجامعه انجام داده اند و چه حد قادرند کاری را انجام دهند.امامسئله ای که درنظام اجتماعی ایران حائذ اهمیت است در حوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی اجتماعی نقدو انتقاد به عنوان یک عیب گویی ومچ گیری از همدیگر تبدیل شده است .چنانچه مسئولین ازهمدیگر،مسئولین از مردم،مردم از مسئولین،مردم از مردم و ... همدیگررا انتقاد می کنند غافل از اینکه مشکلات جامعه چیست ؟وچه باید کرد ؟ و به نظرمی رسد این عمل یک مرض فرا فکنی اجتماعی است به طوری که درحوزه گفتمان سیاسی واجتماعی نظام اجتماعی ایران چالشهای شدید به وجود آورده است که این فرافکنی به عنوان یک مسئله اجتماعی قابل بررسی و پیگیری می باشد.و زمانی نقدوانتقاد ازحالت مرض فرافکنی خودخارج خواهد شد که درجامعه نوع نگرش نسبت به نقد و انتقاد عوض شود . یعنی از حالت سنتی (مکانیکی)به دیدگاه صنعتی(ارگانیکی) تبدیل شود . و در چارچوب مشخص علمی قرارگیرد. وبا روش های علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.اگر چنین نگرشی تحقق پیدا کند نقد و انتقاد ازحالت مرضی به حالت تحول گرایی سوق پیدا می کند در نتیجه یکی ازساختارهای سنتی جامعه از بین خواهدرفت ومی شود باروش های علمی پاسخی برای تفاوت نقدوانتقادنیازهای اجتماعی که نقد و انتقاد پاسخ می دهند ، علل و شرایطی که نقد و انتقاد از آن ناشی می شود،کارکردهای بیمارگونه نقد و انتقاد ، تاثیرات که نقد وانتقادبررشدسیاسی ،اجتماعی نظام اجتماعی ایران می گذارد و علل عیب گویی و مچ گیری در جامعه ایران از طریق نقد و انتقاد پیدا کرد.

تحدید موضوعهمانطورکه دربیان مسئله مطرح شدگفتمان نقدوانتقادمفاهیمی هستنددرتمامی حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.واین مفاهیم درکلیت دامنه وسیعی دارند . جهت جلوگیری از پراکنش سخن در این تحقیق تلاش خواهد شد.الف : جایگاه وشیوه گفتمان نقدوانتقادبین گروههای سیاسی،اجتماعی،حاکم وغیرحاکم (نخبگان حاکم و نخبگان غیر حاکم) نظام اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گیرد.ب : از نظر زمانی فقط گروه های سیاسی ،اجتماعی بعدازپیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.ج : با توجه به این که اوج گفتمان نقد و انتقاد بین گروه های سیاسی ، اجتماعی نظام اجتماعی ایران دردوران انتخابات است.به این خاطر ازنظر فضای فقط گفتمان نقدو انتقاد دوران انتخابات مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.ضرورت و اهمیت تحقیقهمانطورکه می دانیم گفتمان نقدوانتقاد زبان وبیان عملی نظارت اجتماعی بررفتارهای سیاسی واجتماعی یک جامعه است .گفتمان نقد وانتقاد می تواند مانند فیلتر نا خالصیهای رفتارهای اجتماعی را در نهاد سیاسی یک نظام اجتماعی تسویه کند و به عبارت دیگر گفتمان نقدو انتقاد موتور حرکت یک جامعه از ساختارهای سنتی (مکانیکی) به جامعه صنعتی (ارگانیکی)است.اما گفتمان نقد و انتقاد به صورت صحیح استفاده نشود موجب مشکلات و حتی تخریب ساختارها وکارکردهای روابط سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی می شود.ازآنجا که در بیان مسئله مطرح شده امروزه در جامعه ایران نقد و انتقاد به صورت مرض فرافکنی مورد استفاده قرار می گیرد.وگاهی این نقدوانتقادچنان بی ربط ونا بجا مورداستفاده قرار می گیردکه خودانتقادکننده نا خود آگاه عملکرد و امتیازاتی که به دست آورده را زیر سوال می برد.به عنوان مثال وقتی وزیرکشاورزی سابق ایران بعد از 16سال ازوزارت برکنار می شود به عملکرد وزارت کشاورزی انتقاد می کند جالب این که تمامی مسائلی که مطرح می کرد خودش مسبب اصلی آن مشکلات بود.مثال دیگراینکه رئیس جمهورمحترم ایران در سفر استانی خود به مشهد مقدس در دیدار بانخبگان آن استان طی سخنرانی خود بحث توسعه اقتصادی سیاسی فرهنگی و اجتماعی را توطئه قدرت های جهانی می دانست .غافل از اینکه خودش به مقام ریاست جمهوری رسیده حاصل توسعه سیاسی واجتماعی دولت قبلی(شکل گیری شوراهای شهروروستایی)بوده علاوه بر این مسائل در بین توده مردم نیز وقتی از حل مشکل خود عاجز می مانند فورا" نقا دانه مشکلات خود را بر گردن دولت و یا دیگران می اندازند .ضرورت ایجاب می کندبرای حل مسئله اجتماعی به این مهمی یعنی نابجا استفاده کردن ازنقدوانتقادکه موجب مرض فرافکنی سیاسی واجتماعی درنظام اجتماعی شده به صورت علمی بانگرش های تازه وروشنگرانه جهت گشایش افقهای جدیدروابط سیاسی اجتماعی درحال گذرایران مورد بررسی قرار گیرد.

سوال تحقیقچرا در ایران نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی بوجود می آورد؟هدف تحقیقازسالهاپیش دقدقه خاطرداشتیم درزمینه نقدوانتقاد که درحوزه گفتمان سیاسی ، اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی (1357)مطالعه ای داشته باشم. چون تا بحال تحقیق وبررسی علمی درخصوص نقدوانتقاد درحوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران صورت نگرفته است . لذا ترغیب شدم این موضوع را با اهداف زیر مورد مطالغه قرار دهم.1_ ارائه تقسیم بندی جدید ازگفتمان نقد و انتقاد سیاسی و اجتماعی براساس اصل اول جامعه شناسی(اصل راههاواهداف)که جدول زیرگویای این مطلب است و اما توضیحات بیشتر در بحث مبانی نظری خواهد آمد.جدول شماره یک(1)تبیین مرتنی از گفتمان نقدو انتقاد براساس اصل اول جامعه شناسی(اصل راهها و اهداف)نتیجه نوعگفتمان نوعروابط اهداف راهها نیازها اشکال سازگاریگروههای اجتماعیسازندگی انتقادی درونی + + + گروه ((ما)) (همنواگریان)رقابت نقد موازی + + گروههای ((شما)) (نوگرایان)تخریبی انتقادی غیرمستقیم + گروههای((آنها)) (واگرایان)2_تلاش برای برون رفت از ساختارهای سنتی نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران براساس تحلیل مفاهیم اجتماعی.3_بررسی شیوه گفتمان نقدوانتقاددرمان گروههای سیاسی،اجتماعی نظام اجتماعی ایراناهداف جزیی تحقیق1_بررس آثار منفی نقد و انتقاد بر رشد سیاسی ،اجتماعی ایران.2_بررسی شیوه گفتمان نقد وانتقاد درون گروههای سیاسی ،اجتماعی.

مطالب دیگر:
📒گزارش کارآموزی عمران : برپايی ساختمان مرکزی فرهنگسرا اسکلت بتنی سقف تيرچه سيما📒بررسی اضطراب و نگراني و تاثير آن در امتحانات دانش آموزان📒بررسی معماری و بنای امامزاده غلام رسول استان سيستان و بلوچستان📒بررسی معماری فولدینگ یا معماری نئو باروک📒بررسی و طراحی و ایجاد یک سایت خبری دانشگاه با ASP و VBScript و DSN و Access📒بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند📒بررسی قوانین و ضوابط و صلاحیت دادگاه نظامی ایران📒بررسی مطالعات حمل و نقل و ترافیک در منطقه 10 شناسایی مشکلات و مسایل شبکه راه ها و سیستم📒بررسی و طبقه بندی موتورهای القایی – موتورهای القایی تک فاز📒بررسي و مطالعه تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل و تجزیه و تحلیل داده ها با استف📒دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی عمل آوري و بسته بندي داروهاي گياهي📒بررسي تاثیر افسردگي بر افزایش یا کاهش وزن در جوانان📒بررسی زلزله و مسائل زمين ساختي شهر و منطقه مهاباد📒بررسي تاثير استرس و اضطراب (تنيدگي) بر افراد سالم و افراد دارای بيماري ميگرن📒بررسی انواع خمیرهای بیسکویت و میکسرهای مورد استفاده در بیسکویت سازی📒بررسی احكام روزه و انفاق و ازدواج و طلاق📒بررسی و معرفی و خواص شیرین بیان📒بررسی جامع ساختار جامعه شناسی و جغرافیا و آداب و رسوم و بناها و معماری شهر تهران📒بررسی يك روش مدرن براي آناليز كلاسيك رشد گياهان📒بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد📒بررسی و مقایسه بانكداري در سوئيس و ايران📒بررسی تأثیر و نقش دین بر معماری ایران و بررسي نمونه هاي تأثير دين بر هنر معماری📒بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان📒حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهاي اقتصادي📒بررسی مهندسي ارزش و نگهداري و تعميرات و كدينگ نرم افزارهاي نگهداري و تعميرات